Rehberlik Anlayışımız

           Özel Aşiyan Eğitim Kurumlarında Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi, tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözen, temel gelişim alanlarında izleyen ve değerlendiren bir birimdir. Okulumuzun sahip olduğu bu bakış açısıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi okul çalışmalarının temel parçası ve eğitimsel süreçler bütününün önemli bir tamamlayıcısıdır.

      Özel Aşiyan Eğitim Kurumları Psikolojik Danışma Servisi; kendine güvenen, yaratıcı, sorumluluk anlayışını içselleştirmiş ve dayanışma duygusuna sahip, sosyal ve duygusal olgunluğa erişmiş öğrencilerin/bireylerin yaşama kazandırılması amacına yönelik çalışmalar yürütür. Bu kapsamda rehberlik-danışma faaliyetleri geliştirici ve süreklilik arz eden bir özelliği sahip olduğunu söylememiz gerekir.

HEDEFİMİZ

Öğrencinin;

  Kendini, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden tanıması,

  İlgi ve yeteneklerinin farkında, gelişmeye ve öğrenmeye açık olması,

  Geleceğini şekillendirirken, kişisel ve mesleki değerlerinin farkına varması,

  Sınırlarının farkında olup yaşından beklenen sorumlulukları üstlenebilmesi,

  Kendisi ve diğer insanlarla barışık olabilmesi,

  Sorun çözme becerileriyle donatılması,

  Duygu ve düşüncelerini, yerinde ve zamanında, etkin bir biçimde ifade edebilmesi,

  Problem çözme gücünü geliştirmesi, doğru kararlar verebilmesi,

  Çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve becerileri kazanabilmesi,

  Ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesi,

  Mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir birey olmasıdır.

Rehberlik Çalışmaları
         PDR servisi; hedefler doğrultusunda öğrencilere, öğretmenlere, velilere bireysel ve grup danışmanlığı ve eğitim hizmetleri sağlar.

Öğrencilerle Yapılan Çalışmalar
Öğrenciye yönelik çalışmalar, tanıma çalışmalarıyla başlar ve;
  Koruyucu ve önleyici rehberlik
  Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında rehberlik
 Eğitsel gelişim alanında rehberlik programlarıyla desteklenir.

   Tanımanın öncelikli amacı, öğrencinin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Tanıma bilgileri; çocuğumuzun ailesinden, kendisinden, öğretmenlerinden alınarak ve kullanılan test ve tekniklerden yararlanılarak elde edilir. Tanıma çalışmaları, velinin okula kayıt kararı ile başlar. Okulumuza her başvuran öğrenci için akademik, sosyal ve duygusal alanlarına yönelik okul olgunluğu çalışması yapılır. Bilgiler aile ile paylaşılır, katkıları alınır.
Öğrenci tanıma çalışmalarımız, düzenli arlıklarla bire bir veli ve öğretmen görüşmeleriyle desteklenir.
      Eğitim sürecinde öğrencimizin arkadaşlık ilişkileri, farklı sosyal ortamlardaki (sınıf ortamı, geziler vb.) tutum ve davranışları gözlemlenir. Öğrencinin bireysel ve grup içerisindeki gelişiminin takibi yapılır.

Koruyucu ve Önleyici Rehberlik

    Koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetlerinin amacı öğrencilerin temel yaşam becerilerini geliştirerek duygusal dayanıklılığını arttırmaktır.

       İlkokul öğrencilerimizde uygulanan Sosyal Beceri Eğitimi, ortaokul gruplarımızda Akran Zorbalığı Eğitimi ile çocuklarımızda,
  Duygularını tanıma,

  Duyguları ifade etme,

  Sınırlarını bilme ve hayır diyebilme,

  Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinme,

  Diğerleriyle empati kurabilme ve,

 Problem Çözme

       Becerilerini geliştirerek koruyucu ve önleyici rehberlik anlayışının daha da güçlenmesi amaçlanmaktadır. Okul öncesi dönemden orta öğretime kadar devam eden bu proje kapsamında çocukların gelecekte karşılaşacakları zorlu yaşam olaylarıyla başa çıkabilme kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim Alanında Rehberlik
  Duyguları tanıma ve yönetme becerisi

  Dinleme ve iletişim becerisi

  Yaratıcı özgün ürünler oluşturabilme becerisi

  Sorun çözme becerisi

  Akran ilişkileri

  Öz bakım vb. konular üzerinde çalışma ve değerlendirmeler yapılır.

Eğitsel Gelişim Alanında Rehberlik

  Okula ve çevreye uyum sağlama

  İlkokula hazırlanma

  Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum ve anlayış geliştirme

  Çalışmalarında zamanlama becerisini uygulama

  Yaşına uygun olarak beklenen dikkat becerisini geliştirebilme

 Yaşına uygun sorumluluk alma ve yerine getirme becerisi vb. konular üzerinde çalışma ve değerlendirmeler yapılır.

REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

Sınıf Gözlem ÇalışmalarıOkula Uyum ve Oryantasyon
       Okulumuza yeni gelen öğrencilerimizle grup aidiyetlerini sağlamak adına küçük grup çalışması yapılır ve okul atmosferini, okul kurallarını, hak ve sorumluluklarını, okulun fiziksel yapısını ve işleyiş bölümlerini tanıma süreçleri izlenerek ihtiyaç halinde destek verilir.

Düzenli olarak yapılan sınıf gözlemlerinde öğrencilerimizin,

  Dikkat,

  Yönergeyi Anlama,

  Zamanlama,

  Akran İlişkileri,

  Sınıf Kurallarına uyma gibi süreçlerini izleme şansı elde edilir. Düzenli aralıklarla veli ve öğretmen görüşmeleriyle de görüşler paylaşılır.

Bireysel Gelişim Görüşmeleri
Öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda gelişimini izlemek amacı ile yaş düzeyine uygun oyun ve tekniklerle yürütülen bireysel çalışmalardır.

Grup Çalışmaları
Arkadaş ilişkileri, iletişim, bireysel farklılıklara saygı ve kabul gibi ihtiyaç duyulan konularda öğrenci grupları ile yapılan çalışmaları içerir.

Okul Olgunluğu Çalışması
Anasınıfı öğrencilerimizin ölçme araçları ile 1.sınıf için hazır bulunuşluk düzeylerinin tespiti ve destek çalışmalarının programlanması ile ilgili yürütülen çalışmalardır. II. Dönem bireysel olarak, her öğrencimize uygulan ölçekler aracılığı ile, öğrencilerimizin birinci sınıfa hazır olma kapsamında geliştirilmesi gereken alanları tespit edilir ve aile ile paylaşılır.

Cinsel Gelişim Eğitimi ve Bedensel Sınırlarım
     Cinselliğe karşı olumlu ve sağlıklı bir tutum oluşturmak amacıyla yaş düzeyine uygun olarak hazırlanan sunum ve etkinlikleri kapsayan bir çalışmadır. Bu çalışma kapsamında çocuklar beden bölümlerini uygun şekilde adlandırma, koruma, sınırlarını fark etme ve hayır diyebilme konularında etkinlikler aracılığıyla bilgilendirilir.

BÇS (Ben Sorun Çözerim) Çalışmaları
      Sorun çözme becerisini geliştirmek amacıyla uyguladığımız bu programda öğrencilerimizin soruna daha geniş bakabilme, sorun çözme terminolojisini ve tekniklerini fark etmeleri amaçlanır. Üst sınıflarda program genişletilerek uygulanmaya devam edilir.

Test, Ölçek ve Envanter Uygulamaları

      Öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçleri boyunca tüm gelişim alanlarını takip etmek adına, özel test ve teknikler uygulanarak onları daha yakından tanıma adına yürütülen çalışmaları kapsar. İlkokula hazır bulunuşluluk çalışmaları bu kapsamda yürütülen çalışmalar arasındadır.

Öğretmenlerle Yapılan Çalışmalar

Psikolojik danışmanımız sınıf rehber öğretmenleriyle düzenli olarak sınıf değerlendirme toplantıları yaparak çalışmalarını sürdürür.

  Sınıf Değerlendirme Toplantıları

  Eğitsel Danışmanlık

  Veli görüşmeleri

  Sınıf gözlem ve değerlendirmeleri

  Öğretmen eğitimleri

VELİLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR
   Öğrencilerimizi hayata hazırlama süreci olarak da tanımlayabileceğimiz rehberlik çalışmalarında velilerimiz en önemli paydaşlarımızdır.
    Yapılan çalışmalarla; öğrencilerin gelişimlerinin aile boyutunda da desteklenmesi, bir bütün olarak tanınması, tanıtılması ve değerlendirilmesini amaçlanır. Ailelerin yönlendirmede ve öğrencinin eğitim yaşantısındaki karar sürecinde gerekli yerini alması ve bu konuda bilinçlenmesi için verilen hizmetleri içerir.

     Okulumuz Rehberlik Birimi velilere yönelik aşağıdaki çalışmaları sürdürmektedir.

  Veliyi tanımaya yönelik çalışmalar

  Okul sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar

  Bireysel gelişim değerlendirme görüşmeleri

 Ana – Baba Okulu – Bilgilendirici ve eğitici seminerler (Rehberlik servisi veya davet edilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.)


English EN Turkish TR